Voorwaarden

§ 1 strekking

(1) Met de schriftelijke of mondelinge bestelling gaat de klant akkoord met de exclusieve toepassing van deze algemene voorwaarden.

(2) Tegenstrijdige voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing, zelfs als InduTec / Iwago tegenspraak niet afzonderlijk uitdrukkelijk bepaald in individuele gevallen, hun geldigheid. zelfs als InduTec / Iwago verwijst naar een brief over, de financiële voorwaarden van de klant of een derde partij bevat of verwijst naar, dit is niet akkoord met deze voorwaarden en bepalingen vormen.

(3) Deze voorwaarden gelden ook oraal toegediend en toekomstige werkzaamheden en diensten, vooral, worden uitgevoerd indien urgente maatregelen ingeleid alsmede aanvullende toegekend en follow-up orders of monster inzetstukken.

(4) De bepalingen van deze voorwaarden van toepassing voor ondernemers, rechtspersonen van publiekrecht en publiekrechtelijke fondsen.

§ 2 aanbod

(1) alle InduTec / Iwago zijn niet bindend, als ze niet expliciet aangeduid als bindende of bevatten een bepaalde aanmeldingstermijn. InduTec / Iwago gerechtigd, tot aanvaarding in te trekken biedt dezelfde.

(2) de details van de InduTec / Iwago het voorwerp van de levering of dienst (bv. gewichten, massa, gebruikswaarden, draagvermogen, Toleranties en technische gegevens) en dezelfde onze voorstellingen (z.B. Tekeningen en illustraties) gelden slechts bij benadering, tenzij de bruikbaarheid voor de contractueel overeengekomen doel veronderstelt een exacte match. Ze zijn niet gegarandeerd kenmerken, maar beschrijvingen of identificaties van de levering of de dienst. informatie, Informatie in brochures, Datasheets en applicatie tips handelen louter informatief en algemene kennis. Ze zijn alleen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming een deel van het contract.

(3) Van degenen die in het contract maatregelen, gewichten, Specificaties of andere prestaties kunnen worden om een ​​afwijking, dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering.

(4) InduTec / Iwago behoudt zich het recht, in de uitvoering standaardafwijkingen, vooral in technische termen, maken. Ze kunnen ook dergelijke afwijkingen, bepaald door wettelijke voorschriften of technische verbeteringen, en het vervangen van onderdelen met gelijke onderdelen, als ze niet voor de contractueel overeengekomen doel van invloed op de toepassing of bewijzen in individuele gevallen in het belang van de klant relevant te zijn, voor het contract naar behoren uit te voeren.

(5) InduTec / Iwago blijft eigenaar of auteursrecht op alle InduTec / Iwago ingediende offertes en kostenramingen alsmede de klant voorzien tekeningen, foto's, berekeningen, folders, de catalogus, Modellen, Gereedschappen en andere documenten en hulpmiddelen. De klant kan deze objecten zonder de uitdrukkelijke toestemming van InduTec / Iwago ter beschikking, hetzij als zodanig, de inhoud van derden, ze kondigen, gebruiken of te reproduceren of door derden. Hij heeft, op verzoek van InduTec / Iwago volledig terug te keren deze objecten om deze en eventuele kopieën te vernietigen, als ze niet langer door het in de normale gang van zaken of indien nodig onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een contract. Uitzondering van de beschikbare opslagruimte elektronisch verstrekte gegevens ten behoeve van de conventionele back-up.

§ 3 executie

een) algemeen

(1) De opdrachtgever InduTec / Iwago op de bestaande waarborgen en regelgeving, in het bijzonder ter voorkoming van ongevallen en milieuvoorschriften, om zo goed te leren informatie over gevaarlijke stoffen voor uitvoering van werken en deze indien nodig. te passeren.

(2) De opdrachtgever InduTec / Iwago om een ​​persoon te benoemen van de uitvoering van de diensten, die verantwoordelijk is voor de ondertekening van het contract bewijzen, bakenen en te onderzoeken de toelage, inclusief meetprotocollen, en is bevoegd voor het toezicht op en de afname van de prestaties. De volmacht moet worden vastgesteld op verzoek schriftelijk.

(3) Bij overmacht en andere onvoorziene, ongewone en niet-verwijtbare omstandigheden, z.B. in oorlog, interne onrust, Stakingen of daden van de staat, krachten van de natuur, in het bijzonder de gevolgen van het weer, Verkeer en operationele verstoringen moeilijkheden bij de aanschaf van materialen, Defecten in het vervoer, ambtelijke ingrepen, etc.. - zelfs als ze zich voordoen bij leveranciers -, wanneer InduTec / Iwago Daarbij wordt tijdig voldoen aan contractuele verplichtingen verhinderd, de uitvoeringsperiode voor de duur van de belemmering en een redelijke start-up tijd.

(4) Annulering door de klant vanwege al dan niet van onvervulde prestaties is alleen toegestaan, als een redelijke termijn is ingesteld in te schrijven voor de prestaties of latere prestaties. De wettelijke gevallen van misbaarheid van een periode van genade blijven onaangetast.

(5) een vertraging in bouwwerken of werken InduTec / Iwago door de omstandigheden, die liggen binnen het gebied van de cliënt, dus gekenmerkt resulteren meerprijs, in het bijzonder wachttijd, Aankomst en vertrek van voertuigen en medewerkers van Indutec / Iwago en haar agenten, ten laste van de klant en terugbetaalbaar op basis van de gecertificeerde prijslijst.

(6) InduTec / Iwago heeft het recht, gedeeltelijke dienstverlening, en aan het ontwerp van de dienstverlening te veranderen, voor zover economische of administratieve vereisten maken dit noodzakelijk lijkt in het belang van de cliënt.

(7) InduTec / Iwago gerechtigd, gebruiken om de Services geschikte onderaannemers uit te voeren.

b) industrie-schoonmaak

(1) Vóór aanvang van de werkzaamheden is om de klant te verzekeren, dat
InduTec / Iwago
of. vereist de agenten met de nodige apparatuur ongehinderd en directe toegang tot alle voor een goede uitvoering punten (kamers, Cleaning openingen etc.) hebben. Dit omvat in het bijzonder de afvoer van het te reinigen gebied.

(2) De opdrachtgever gehouden, InduTec / Iwago De middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de workflow, water, hulpstoffen, plannen, tekeningen, Berekeningen en soortgelijke kosteloos. Bovendien is de klant Indutec / Iwago moeten moeilijkheden werken, waarvan hij kennis, Verslag Vóór aanvang van de werkzaamheden. Het niet aan de klant te doen, Hij draagt ​​de kosten van vertraging of mislukte implementatie.

(3) Voorzover nodig voor het uitvoeren van reinigings- en montagewerkzaamheden, heeft de klant het juiste niveau van veiligheidsuitrusting voor aanvang van de werkzaamheden maatregelen (van. B. schriftelijke toestemming van de plant) ingewijde, die voldoen aan de wettelijke vereisten.

(4) Tenzij anders is overeengekomen, terwijl de klant
InduTec / Iwago vereist door de geldende voorschriften veiligheidsuitrusting, met inbegrip van persoonlijke beschermingsmiddelen.

(5) De klant geeft aan het personeel van de InduTec / Iwago of agenten residence, Vervangen en schoonhouden van faciliteiten en sanitaire faciliteiten aanwezig, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. De gemeenschappelijke ruimtes en werkplekken moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften.

(6) De opdrachtgever gehouden, op verzoek van InduTec / Iwago, Ondersteunend personeel in eigen naam en op eigen kosten op de plaats van uitvoering van de overeenkomst

beschikbaar maken, Indien de uitvoering van de opdracht zonder het gebruik van deze hulpverleners is niet mogelijk.

(7) door InduTec / Iwago niet te worden overgenomen materialen die door de klant op de plaats van uitvoering in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke eisen overname mogelijkheid klaar.

c) beschikking

(1) Het afstoten opgelopen tijdens het werk afval is in principe voor rekening van de klant. Daartoe biedt de client juiste opberging en zorgt voor de juiste afvoer.

(2) Wordt afval door expliciet in contractuele zaken InduTec / Iwago, geldt:

(2.1) De klant heeft of voor de volledige en accurate declaratie. naam van InduTec / Iwago of dragen de agenten overgegeven afval zorg. Wat betreft de verspilling van het Besluit inzake toepassing en verwijdering (Ordinance - NachwV) onderhevig zijn aan, gedaan de verklaring van het uitdelen van de bij deze verordening Verklaring van conformiteit met de vereiste informatie.

(2.2) InduTec / Iwago het indienen van een aangifte analyse kan ook de vraag, als dit niet wordt vereist door de toepasselijke regelgeving. Op verzoek Indutec / Iwago zal maken van de aangifte-analyse voor rekening van de opdrachtgever.

(2.3) InduTec / Iwago gerechtigd, om uit de ingeleverd voor afvalverwijdering een monster en deze presenteren aan de orde als een bindende referentiepatroon door analyse onderliggende.

(2.4) Het verkrijgen, indien nodig. zittende benodigde vergunningen voor de inzameling en het transport van afval InduTec / Iwago. De resulterende door speciale toestemming verlenen of het verwerken van een certificaat ter beschikking beheerskosten zijn de voornaamste, voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, afzonderlijk in rekening.

(2.5) Onder voorbehoud van de nat afval en de bepalingen inzake gevaarlijke goederen; (z.B. GGVSEB), de klant moet zorgen, dat de zittende naar de afzender wettelijke bepalingen met betrekking tot. worden voldaan aan de relevante vervoersdocumenten.

(2.6) Vergadering of de bepalingen van het Besluit gevaarlijke stoffen op de gemaakte afval. Biostoffverordnung zu, de cliënt InduTec / Iwago de nodige veiligheidsinformatiebladen of. de gebruiksaanwijzing te verlaten.

§ 4 Prijzen en betaling

(1) Alle prijzen zijn voor het in de orderbevestigingen prestaties vermelde producten- reikwijdte van goederen. Heffingen moeten worden geïdentificeerd door InduTec / Iwago ingediende en door de opdrachtgever of anderszins bevestigde registratie van de kredieten ondertekend. meer- of speciale diensten worden apart in rekening gebracht.

Alle prijzen zijn netto, plus BTW. BTW Voor zover na contract veranderingen, is InduTec / Iwago gerechtigd, te verhogen tot dezelfde mate.

(2) Alle performance-afspraken moeten vastgelegd in een bestelling of de letter van de bevestiging schriftelijk worden vastgelegd. Gesmolten voor notdienstliche of mondelinge orde, inserts en andere Meer- of speciale diensten van de opdrachtgever aansprakelijk voor de betaling van de factuur. In dergelijke gevallen is de orderbevestiging is als bindend door handtekening op de datum van de beoordeling moet worden beschouwd. Diensten en werkzaamheden, die InduTec / Iwago op verzoek buiten de normale werkuren, presteert op zon- en feestdagen of specifieke handicaps, worden berekend met de cao-toeslag. of voor hulpdiensten. nodige noodmaatregelen wordt berekend, een passend supplement.

(3) Facturen zijn binnen veertien (14) dagen te betalen zonder enige aftrek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Doorslaggevend voor de datum van betaling van de ingang bevindt zich aan InduTec / Iwago.

(4) Verrekening eisen van de klant of het behoud van betalingen aan dergelijke claims is alleen toegestaan, tenzij de tegenvorderingen onomstreden of wettelijk vastgestelde.

(5) de klant niet te betalen op de vervaldag, de uitstaande bedragen van de vervaldatum zijn met 9 Procentpunten p. een. om rente te betalen boven het basistarief; de bewering van de hogere rente en de verdere schadevergoeding in het geval van verzuim blijft onaangetast.

(6) Indien een bestelling zich over een langere periode, reserves
InduTec / Iwago
rechts, creëren deelfacturen voor reeds geleverde diensten werkzaamheden en diensten.

(7) InduTec / Iwago gerechtigd, of uitvoeren van alle openstaande leveringen of diensten alleen tegen vooruitbetaling of zekerheid te verstrekken, wanneer InduTec / Iwago bekend geworden na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden, die geschikt zijn om de kredietwaardigheid van de klant essentieel en waarbij verminderen de betaling van de openstaande vorderingen van InduTec / Iwago Door de aanbestedende dienst van de betreffende overeenkomst (waaronder andere individuele bestellingen, is van toepassing op dezelfde raamovereenkomst) is in gevaar.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle objecten en in natura blijven tot de volledige vervulling van de koopprijs en alle bijkomende vorderingen volledig in handen van InduTec / Iwago. De opdrachtgever gehouden, zich te onthouden van elke achteruitgang van de voorwaardelijke goederen.

(2) In geval van een verwijtbare schending van het principe van wezenlijke contractuele verplichtingen, vooral uitstel van betaling voor de geleverde, is InduTec / Iwago direct na een enkele eerdere waarschuwing af te treden en de gereserveerde goederen terug te vorderen. De opdrachtgever is verplicht om terug te keren, en stelt de kosten voor het terugzenden van de goederen onder eigendomsvoorbehoud dragen.

§ 6 garantie

(1) De garantieperiode is één jaar na levering of, indien de toelating is vereist, van aanvaarding. Deze termijn geldt niet voor schadeclaims door de klant van een blessure aan het leven, lichaam of gezondheid of opzet of grove nalatigheid schendingen van InduTec / Iwago, haar wettelijke vertegenwoordigers of haar agenten, die vervallen na elk van de verordeningen.

(2) door InduTec / Iwago geleverde goederen en diensten zijn verricht of onmiddellijk na de bevalling. om de dienstverlening aan de klant of naar de door hem zorgvuldig aangewezen derde onderzoeken. Zij zijn voor de hand liggende of andere gebreken, de onmiddellijke bij een, zorgvuldig onderzoek zou zijn erkend, zoals goedgekeurd door de klant, wanneer de InduTec / Iwago niet binnen veertien (14) Werkdagen na de levering van een bericht van defecten schriftelijk benaderen. Met betrekking tot andere gebreken, worden de geleverde goederen en diensten geacht te worden goedgekeurd door de Klant, Indien de klacht van InduTec / Iwago niet binnen veertien (14) Werkdagen na de datum nadert schriftelijk, waarbij het defect werd aangetoond; het ontbreken van de opdrachtgever bij normaal gebruik op een eerder tijdstip zou kunnen worden gezien, Echter, deze eerdere datum voor het begin van de opzegtermijn aanzienlijk.

(3) Indien de aanvaarding is vereist, heeft onmiddellijk worden uitgevoerd na de dienst in tekstvorm. Als een daling weggelaten in tekstvorm, zodat de prestatie wordt beschouwd als geaccepteerd, indien de klant na de uitvoering is van prestatieobject in bedrijf of op een andere wijze gebruikt.

(3) voor gebreken van goederen of diensten InduTec / Iwago na haar binnen een redelijke termijn eerste keuze verplicht tot reparatie of vervanging, op te nemen en recht. In het geval van mislukking van correcte nakoming, d.h. de onmogelijkheid, onredelijkheid, Weigering of onredelijke vertraging in de reparatie of vervanging, de klant kan terugtrekken uit het contract of de koopprijs verlagen.

In geval van onbeduidende afwijkingen van de overeengekomen prestatie of met slechts geringe verslechtering van het nut van het werk, kan de klant niet terug te trekken uit het contract.

(4) Een defect is de fout van InduTec / Iwago, dan kan het gezag in § 7 vereisen bepaalde omstandigheden, schade.

(5) Als de provisie-inkomsten als gevolg van omstandigheden, toegeschreven aan de klant - met name door de cliënt te vertegenwoordigen defecten of letsel § 3 b) Voorwaarden uiteengezet - of als gevolg van niet-uitvoering van een belemmering als gevolg van regelgeving van de overheid, de klant is verplicht om de gemaakte kosten in overeenstemming met de actuele prijslijst te compenseren. Dit geldt ook voor de bijbehorende schade aan de apparatuur van InduTec / Iwago.

(6) zover InduTec / Iwago Garantie en schadeclaims tegen omgeschakeld in de bevoegd uitvoering van de overeenkomst derden, kan InduTec / Iwago maken deze claims naar eigen keuze vordering op de derde of toe te wijzen aan de klant. Garantie tegen InduTec / Iwago Er bestaan ​​met dergelijke gebreken onder andere omstandigheden en in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden alleen, als de juridische handhaving van de hiervoor genoemde vorderingen op de derde partij is mislukt of, bijvoorbeeld door faillissement, is hopeloos. Tijdens de duur van het juridisch geschil, de beperking van de respectieve garantieclaims van de klant te InduTec / Iwago remde.

(7) De garantie vervalt, indien de klant zonder toestemming van InduTec / Iwago verandert de geleverde goederen of verrichte diensten of heeft gewijzigd door derden en het tekort verwijdering onmogelijk of onredelijk moeilijk. In elk geval heeft de klant de kosten van de verandering kosten herstelmaatregelen te dragen.

§ 7 Aansprakelijkheid en verzekering

(1) De aansprakelijkheid van InduTec / Iwago voor schade, ongeacht de rechtsgrond, vooral als gevolg van de onmogelijkheid, vertraging, defect of verkeerde levering, inbreuk, is een schending van de rechten tijdens de onderhandelingen over het contract en onrechtmatige daad, voor zover het op het gebied van schuld, volgens deze § 7 beperkt.

(2) InduTec / Iwago aansprakelijk in het geval van eenvoudige nalatigheid van haar organen, wettelijke vertegenwoordigers, Werknemers of andere middelen, voor zover het geen schending van contractuele verplichtingen. Wezenlijke contractuele verplichting voor de tijdige uitvoering en de levering en installatie van het geleverde, hun vrijheid van juridische gebreken en dergelijke gebreken, die hun functionaliteit of bruikbaarheid meer dan slechts in geringe mate, en consulting, bescherming- en verplichtingen zorg, die moet de contractuele gebruik van de prestaties en de levering item om de klant in staat of bedoeld is om het leven en de gezondheid van het personeel van de klant of de bescherming van zijn eigendom van aanzienlijke schade te beschermen.

(3) zover InduTec / Iwago volgens § 7 (2) in principe aansprakelijk voor schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de schade, de InduTec / Iwago voorzag bij het sluiten van de overeenkomst als een mogelijk gevolg van een schending van het contract of die zij moeten diligence op hebben, in verband. Indirecte schade of gevolgschade, het gevolg van gebreken van de dienstverlening of de levering item zijn, zijn ook alleen in aanmerking voor vergoeding, klaar zijn doorgaans verwacht dergelijke schade bij normaal gebruik van de prestaties of het geleverde.

(4) schade, op een breuk in § 3 specifieke taken van de voornaamste, in het bijzonder, de ontbrekende of onjuiste verklaring van
InduTec / Iwago
gebaseerde of haar agenten overgegeven afval of zelfs het gebrek aan informatie van de klant over de kwaliteit en de conditie van de reiniging en montage object, zijn van de aansprakelijkheid voor schade aan de zijde InduTec / Iwago uit.

(5) Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen gelden dezelfde mate ten gunste van organen, wettelijke vertegenwoordigers, Werknemers en andere agentia van InduTec / Iwago.

(6) zover InduTec / Iwago bevat technische informatie of fungeert als een consultant en deze informatie of advies is niet daadwerkelijk door hem verschuldigde, gecontracteerde diensten omvatten, dit gebeurt kosteloos en zonder enige aansprakelijkheid.

(7) De beperkingen van § 7 niet van toepassing op de aansprakelijkheid van
InduTec / Iwago
van opzettelijke gedragingen, voor gegarandeerde kenmerken, letsel aan het leven, lichaam of gezondheid of onder het product Aansprakelijkheidsrecht.

§ 8 slotbepalingen

(1) Aanvullende afspraken zijn slechts door schriftelijke bevestiging van InduTec / Iwago effectief.

(2) De juridische relaties uitsluitend door de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 11. april 1980 (vis).

(3) Bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen InduTec / Iwago en de klant de keuze van InduTec / Iwago Kerpen of de zetel van de cliënt. Voor klachten tegen InduTec / Iwago Echter, in deze gevallen Kerpen exclusieve bevoegdheid. Dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de exclusieve bevoegdheid blijven onaangetast door deze bepaling.

(4) Moet geheel of gedeeltelijk nietig zijn of unweirksam bepaling van deze overeenkomst of, de geldigheid van de overige bepalingen niet worden aangetast. In plaats van de niet-geconsolideerde of ineffectief voorwaarden, de relevante wettelijke regeling. Bovendien zullen de partijen bereiken een effectieve regulering vervangen de nietige of ongeldige bepaling, dat komt hun economisch dicht mogelijk, tenzij aanvullende contractuele interpretatie is in de eerste plaats of mogelijk is.

wenk:

De klant dient te worden opgemerkt, dat InduTec / Iwago persoonsgegevens van de cliënt in het kader van het contract, in het bijzonder naam, adres, Bankgegevens en gegevens van de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van contractbeheer, -implementatie en uitvoering voor gegevensverwerking met inachtneming van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG), richten name § 28 BDSG, verzamelt en bewerkt. Alle verzamelde en opgeslagen gegevens van de klant zullen vertrouwelijk worden behandeld. InduTec / Iwago zich het recht voor naar eigen goeddunken, de opgeslagen gegevens, de stand van uitvoering van de overeenkomst of om uit de contractuele relatie verkregen rechten, derde (z.B. Courts of credit check) te zenden. InduTec / Iwago zullen commercieel en technisch redelijk en mogelijke voorzorgsmaatregelen te gebruiken, om onbevoegde toegang van derden tot de verzamelde gegevens te voorkomen.

Onze Facebook pagina
taal: